Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka Mestská časť Košice - Pereš

ÚRADNÁ TABUĹA

ROZPOČET MČ NA ROKY 2019 - 2021Vytlačiť
 

rozpočet

Schválený na 3. MZ dňa 25.03.2019.


 
 

NÁVRH VZN MESTA KOŠICE o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta KošiceVytlačiť
 

VZN

Návrh na zmenu VZN je uložený v prílohe


Zverejnené: www.kosice.sk  na pripomienkovanie: 16.01.2019 


Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 27.01.2019 na email stanislav.takac@kosice.sk 

 


 
 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY 10.11.2018Vytlačiť
 

volby

VÝSLEDKY:

Starosta:   Ing. Jozef Karabin, MBA

Poslanci:   Ing. Miroslav Daňo

                    PhDr.  Daniel Liba

                    Kristián Tomčo

                    Ing. Katarína Turčík, PhD.

                    Mgr. Marta Gonsorčíková Bukovinská
 

 

VIAC na web stránke mesta Košice :

https://kosice.sk/obcan/komunalne-volby-2018

 

ZAPISOVATEĽKA

miestnej volebnej komiesie:

IVONA MACKOVÁ

ADRESA:

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie   

Revúcka 14

040 11 Košice

TELEFONICKÉ KONTAKTY:

Tel.: +421-(0)55-6229664

Mobil: 0918 461 790

E-MAIL:

info@mcperes.sk

DELEGOVANIE ČLENOV A NÁHRADNÍKOV DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

V MČ Košice - Pereš sú vytvorené dva okrsky.

V súlade s § 170 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

krskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi mestskej časti v lehote do 11.10.2018.

V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice má právo delegovať do okrskovej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka aj politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu len do mestského zastupiteľstva.
Okrsková volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie.

MIESTNA VOLEBNÁ KOMISIA       

je zriadená na celé volebné obdobie.

a) preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii kandidátov,

b) dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa zákona o podmiekach výkonu volebného práva,

c) vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode a zápisnicu o výsledku volieb v MČ,

d) uverejňuje výsledky volieb v MČ,

e) vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení,

f) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy MČ.

 

Zoznam kandidátov na starostu Zoznam kandidatov_starosta.pdf Zoznam kandidatov_starosta.pdf (138.4 kB)
Zoznam kandidátov na poslancov zoznam kandidátov poslanci 2.pdf zoznam kandidátov poslanci 2.pdf (148.7 kB)
Zoznam strán, ktoré podali kandidátne listiny MČ Oznámenie o podaných kandidátnych listinách.pdf Oznámenie o podaných kandidátnych listinách.pdf (180.9 kB)
Zoznam strán, ktoré podali kandidátne listiny mestu Košice 2018-09-13 oznamenie-o-podanych-KL-mesto-Kosice.pdf 2018-09-13 oznamenie-o-podanych-KL-mesto-Kosice.pdf (414.5 kB)
Formulár pre nezávislých kandidátov kontaktny-formular-nezavisly.rtf kontaktny-formular-nezavisly.rtf (50.6 kB)
Počet poslancov a volebných obvodov OZNAMENIE_o urceni_poctu_poslancov.pdf OZNAMENIE_o urceni_poctu_poslancov.pdf (110.5 kB)
Rozhodnutie predsedu NR SR ZZ_2018_203_20180710.pdf ZZ_2018_203_20180710.pdf (127.1 kB)

 
 

VÝSLEDOK VYBAVENIA PETÍCIE - PEREŠSKÁ ULICAVytlačiť
 

MČ

PETÍCIA

Obyvatelia Perešskej ulice podali dňa 30.08.2017 na MÚ MČ petíciu za zjednosmernenie časti Perešskej  ulice a odstránenie retardéra na Perešskej ulici z týchto dôvodov:

- nevyhovujúca šírka vozovky pre obojsmernú dopravu,

- vozidlá čakajúce na svetelnej signalizácii na komunikáciu I50 (v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.) obchádzajú túto svetelnú signalizáciu v čase keď svieti červená priamo po Perešskej cez križovatku Bystrická – Perešská.

Ďalej žiadajú odstrániť spolmaľovací prah (retardér). 

VÝSLEDOK: 

Petícia bola prerokovaná na 21.zasadnutí MZ dňa 4.09.2017, kde bolo prijaté:

Uznesenie č. 139/21/2017/04.09.2017

Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Pereš

I. berie na vedomie

petíciu obyvateľov Perešskej ulice

II. žiada

starostu o zabezpečenie  zmeny dopravy na Perešskej ulici na jednosmernú premávku, a to  v smere od križovatky Gelnická – Perešská po križovatku Bystrická – Perešská.

Hlasovanie:  za: 5 (všetci poslanci)

 

 

 

 


 
 

URBANISTICKÁ ŠTÚDIAVytlačiť
 

MÚ

Akcia: „PEREŠ – SEVEROVÝCHODNÝ SEGMENT“
Miesto: Lokalita Krásnohorská, les sever, Haburská, les východ, Revúcka
Katastrálne územie: Pereš; Myslava


 
 

VEREJNÉ VYHLÁŠKY

VSD -VEREJNÁ VYHLÁŠKAVytlačiť
 

Vyhláška

Spoločnosť Východoslovenská distribuèná a.s. Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu 
nižšie uvedenej stavby, ktorej obsahom je úprava vedenia a skvalitnenie napäových pomerov 
siete v k.ú. Pereš, podľa priloženej grafickej situácie. 

názov stavby: „Pereš -Krásnohorská, Krompašská, Haburská -úprava NN z novej DTS“ 

Predpokladaný termín realizácie stavby je rok 2019. 

Východoslovenská distribučná a.s. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností 
vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú by predmetnou stavbou dotknuté. 

Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku realizácie stavby majetková ujma, má nárok 
na náhradu škody. 

V prípade potreby ïalších informácií k stavbe môžete kontaktovať

Odbor Sieový inžiniering, 
špecialista sieový inžiniering Richard Kostík tel. è. +421(0)55 610 2469 

V Košiciach, dňa 07.12.2018 


Richard Kostík 
špecialista sieový inžiniering 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - REVÚCKAVytlačiť
 

Verejná vyhláška


 
 

AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCHVytlačiť
 

Verejná vyhláška

Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-mesto  upozorňuje všetkých občanov- chovateľov ošípaných aj neregistrovaných, v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Košice-mesto na telefónne číslo 055/7961811 alebo  mobilné číslo 0911888267   a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.


 
 

Harmonogram zvozu odpadu

HARMONOGRAM VEĽKOKAPACITNÉHO KONTAJNERAVytlačiť
 

kontajner

Veľkokapacitný kontajner Kontajnery 2019.pdf Kontajnery 2019.pdf (145.4 kB)

 
 


4793642

Úvodná stránka