Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka Mestská časť Košice - Pereš

ÚRADNÁ TABUĹA

NOVÉ NÁVRHY VZN MESTAVytlačiť
 

VZN

Mesto Košice zverejnilo novénávrhy VZN Mestqa Košice, ktoré je možné pripomienkovať do 7.9. a do 9.9.2019

 

https://www.kosice.sk/clanky/skupina/navrhy-na-nove-vzn-a-zmenu-vzn


 
 

NÁVRH VZN MESTAVytlačiť
 

Návrh

 

Návrh na nové VZN o miestnom poplatku za rozvoj je uložený v prílohe

 

Zverejnené na pripomienkovanie na web stránke Mesta Košice: 30.08.2019

 

Vaše pripomienky k navrhu môžete poslať do 09.09.2019 na email tatiana.molekova@kosice.sk

 

https://www.kosice.sk/clanok/navrh-na-nove-vzn-o-miestnom-poplatku-za-rozvoj


 
 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY 10.11.2018Vytlačiť
 

volby

VÝSLEDKY:

Starosta:   Ing. Jozef Karabin, MBA

Poslanci:   Ing. Miroslav Daňo

                    PhDr.  Daniel Liba

                    Kristián Tomčo

                    Ing. Katarína Turčík, PhD.

                    Mgr. Marta Gonsorčíková Bukovinská
 

 

VIAC na web stránke mesta Košice :

https://kosice.sk/obcan/komunalne-volby-2018

 

ZAPISOVATEĽKA

miestnej volebnej komiesie:

IVONA MACKOVÁ

ADRESA:

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie   

Revúcka 14

040 11 Košice

TELEFONICKÉ KONTAKTY:

Tel.: +421-(0)55-6229664

Mobil: 0918 461 790

E-MAIL:

info@mcperes.sk

DELEGOVANIE ČLENOV A NÁHRADNÍKOV DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

V MČ Košice - Pereš sú vytvorené dva okrsky.

V súlade s § 170 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

krskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi mestskej časti v lehote do 11.10.2018.

V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice má právo delegovať do okrskovej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka aj politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu len do mestského zastupiteľstva.
Okrsková volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie.

MIESTNA VOLEBNÁ KOMISIA       

je zriadená na celé volebné obdobie.

a) preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii kandidátov,

b) dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa zákona o podmiekach výkonu volebného práva,

c) vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode a zápisnicu o výsledku volieb v MČ,

d) uverejňuje výsledky volieb v MČ,

e) vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení,

f) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy MČ.

 


 
 

VÝSLEDOK VYBAVENIA PETÍCIE - PEREŠSKÁ ULICAVytlačiť
 

MČ

PETÍCIA

Obyvatelia Perešskej ulice podali dňa 30.08.2017 na MÚ MČ petíciu za zjednosmernenie časti Perešskej  ulice a odstránenie retardéra na Perešskej ulici z týchto dôvodov:

- nevyhovujúca šírka vozovky pre obojsmernú dopravu,

- vozidlá čakajúce na svetelnej signalizácii na komunikáciu I50 (v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.) obchádzajú túto svetelnú signalizáciu v čase keď svieti červená priamo po Perešskej cez križovatku Bystrická – Perešská.

Ďalej žiadajú odstrániť spolmaľovací prah (retardér). 

VÝSLEDOK: 

Petícia bola prerokovaná na 21.zasadnutí MZ dňa 4.09.2017, kde bolo prijaté:

Uznesenie č. 139/21/2017/04.09.2017

Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Pereš

I. berie na vedomie

petíciu obyvateľov Perešskej ulice

II. žiada

starostu o zabezpečenie  zmeny dopravy na Perešskej ulici na jednosmernú premávku, a to  v smere od križovatky Gelnická – Perešská po križovatku Bystrická – Perešská.

Hlasovanie:  za: 5 (všetci poslanci)

 

 

 

 


 
 

URBANISTICKÁ ŠTÚDIAVytlačiť
 

MÚ

Akcia: „PEREŠ – SEVEROVÝCHODNÝ SEGMENT“
Miesto: Lokalita Krásnohorská, les sever, Haburská, les východ, Revúcka
Katastrálne územie: Pereš; Myslava


 
 
Položky 1-10 z 11

VEREJNÉ VYHLÁŠKY

VSD -VEREJNÁ VYHLÁŠKAVytlačiť
 

Vyhláška

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu 
nižšie uvedenej stavby, ktorej obsahom je úprava vedenia a skvalitnenie napäťových pomerov 
siete v k.ú. Pereš, podľa priloženej grafickej situácie. 

názov stavby: „Pereš -Krásnohorská, Krompašská, Haburská -úprava NN z novej DTS“ 

Predpokladaný termín realizácie stavby je rok 2019. 

Východoslovenská distribučná a.s. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností 
vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. 

Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku realizácie stavby majetková ujma, má nárok 
na náhradu škody. 

V prípade potreby ďalších informácií k stavbe môžete kontaktovať

Odbor Sieťový inžiniering, 
špecialista sieťový inžiniering Richard Kostík tel. č. +421(0)55 610 2469 

V Košiciach, dňa 07.12.2018 


Richard Kostík 
špecialista sieťový inžiniering 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - REVÚCKAVytlačiť
 

Verejná vyhláška


 
 

AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCHVytlačiť
 

Verejná vyhláška

Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-mesto  upozorňuje všetkých občanov- chovateľov ošípaných aj neregistrovaných, v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Košice-mesto na telefónne číslo 055/7961811 alebo  mobilné číslo 0911888267   a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.


 
 
Položky 1-10 z 11

Harmonogram zvozu odpadu

HARMONOGRAM VEĽKOKAPACITNÉHO KONTAJNERAVytlačiť
 

kontajner


 
 
Položky 1-10 z 11

Oznámenia o uložení písomnosti

OZNAM O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - MITRO Vytlačiť
 

oznam


 
 
Položky 1-10 z 11


4962505

Úvodná stránka