Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka Mestská časť Košice - Pereš

Spôsob zriadenia

Spôsob zriadenia MČ a organizačná štruktúra

Spôsob zriadenia MČ

Mestská časť bola zriadená zákonom SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice, a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t. j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990.

Organizačná štruktúra MČ

Orgánmi Mestskej časti Košice – Pereš sú :
miestne zastupiteľstvo a starosta mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Pereš je zastupiteľský zbor obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti. Miestne zastupiteľstvo má 5 poslancov, ktorých volia obyvatelia mestskej časti na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva.
 

Starosta Mestskej časti Košice – Pereš je výkonným orgánom mestskej časti, ktorého volia obyvatelia mestskej časti v priamych voľbách na 4 roky.
Miestne zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány (podľa potreby alebo ich postavenie vyplýva z osobitného predpisu).
 

Miestna rada - nie je zriadená

Komisie miestneho zastupiteľstva, a to :
• komisia konfliktu záujmov a sťažností                                                                                              
• komisia finančná
 

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Pereš sa člení:
• ekonomický úsek
• organizačno – administratívny úsek
• technický úsek
 

Osobitné postavenie má  kontrolór Mestskej časti Košice -  Pereš, ktorého volí miestne zastupiteľstvo. Kontrolór MČ je zamestnancom mestskej časti a vykonáva kontrolu v rozsahu uvedenom v § 18d zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plní úlohy v súlade s § 18f cit. zákona.


 

 

 

 


 


5056917

Úvodná stránka