Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka Mestská časť Košice - Pereš

Miestne zastupiteľstvo

Poslanci MZ MČ Košice - Pereš

Ing. Miroslav DAŇO zástupca starostu

Mgr. Marta GONSORČÍKOVÁ BUKOVINSKÁ

PhDr. Daniel LIBA

PhDr. Daniel  LIBA

 

Kristián TOMČO

 Kristián TOMČO

 

Ing. Katarína TURČÍK PhD.

Ing. Katarína TURČÍK PhD.

 

 

 
PREHĽAD ÚČASTI V R. 2018 - 2019
POSLANCI1. MZ 30.11.2. MZ 25.02.3. MZ 25.03.4. MZ 25.04.5. MZ 24.06.6. MZ 25.07.7. MZ 11.10.
Ing. Miroslav Daňo///////
Mgr. Marta Gonsorčíková Bukovinská//_-///
PhDr. Daniel Liba///-/-/
Kristián Tomčo/////-/
Ing. Katarína Turčík PhD.///////

PREHĽAD ÚČASTI POSLANCOV NA ZASADNUTIACH MZ 2018

PREHLAD_O_UCASTI_NA_MZ_2018.pdf(216.8 kB)Prehľad

PREHĽAD ÚČASTI POSLANCOV NA ZASADNUTIACH MZ 2017

PREHLAD O UCASTI NA MZ 2017.pdf(97.1 kB)Prehľad

PREHĽAD ÚČASTI POSLANCOV NA ZASADNUTIACH MZ 2016

PREHLAD O UCASTI NA MZ 2016.pdf(86.1 kB)Prehľad

PREHĽAD ÚČASTI POSLANCOV NA ZASADNUTIACH MZ 2015

PREHLAD O UCASTI POSLANCOV 2015.pdf(121.5 kB)Prehľad

PREHĽAD ÚČASTI POSLANCOV NA ZASADNUTIACH MZ 2012-2014

PREHĽAD ÚČASTI 2012-2014.pdf(201.3 kB)Účasť poslancov na zasadnutiach

PREHĽAD ÚČASTI POSLANCOV NA ZASADNUTIACH MZ 2010-2011

Ucast_na_MZ-2010-2011.pdf(129.4 kB)Ucast_na_MZ-2010-2011.pdf

POSTAVENIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Podľa zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v z. n. p. od 1.1.2013:

(1) Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obyvateľov mestskej časti zložený z poslancov volených v priamych voľbách obyvateľmi mestskej časti. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie miestneho zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva na štyri roky. Veci týkajúce sa postavenia a pôsobnosti miestneho zastupiteľstva neupravené týmto zákonom sa primerane riadia osobitným zákonom.
(2) Počet poslancov miestneho zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami do orgánov samosprávy obcí miestne zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov mestskej časti takto:
a) do 3 000 obyvateľov 3 až 5 poslancov,
b) od 3 001 obyvateľov do 10 000 obyvateľov 5 až 7 poslancov,
c) od 10 001 obyvateľov do 20 000 obyvateľov 7 až 11 poslancov,
d) od 20 001 obyvateľov 11 až 13 poslancov.
(3) Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach miestneho významu, najmä:
a) uznáša sa na všeobecne záväzných nariadeniach mestskej časti (ďalej len „nariadenie mestskej časti“),
b) schvaľuje rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva,
c) schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti a so zvereným majetkom a kontroluje hospodárenie s ním,
d) schvaľuje rozpočet mestskej časti a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mestskej časti; určuje rozsah zmien rozpočtu, ktoré môže vykonávať starosta,
e) rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, o poskytnutí záruky a o založení majetku mestskej časti v prospech poskytnutého úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasuje referendum mestskej časti a zvoláva zhromaždenie obyvateľov v mestskej časti,
g) zriaďuje a zrušuje účelové fondy,
h) v rozsahu svojej pôsobnosti a s predchádzajúcim súhlasom mesta schvaľuje uzatvorenie zmluvy, zriadenie združenia alebo založenie medzinárodnej spolupráce podľa osobitného zákona,
i) zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie mestskej časti a na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich (riaditeľov), zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov mestskej časti do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť mestskej časti v právnických osobách,
j) určuje plat starostu podľa osobitného zákona, určuje najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu a mení počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
k) volí a odvoláva kontrolóra mestskej časti, určuje rozsah výkonu funkcie kontrolóra mestskej časti a jeho plat, schvaľuje mu odmenu,
l) schvaľuje návrh na symboly mestských častí predkladaný na schválenie mestskému zastupiteľstvu.
(4) Funkcia poslanca miestneho zastupiteľstva sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže mestská časť poskytnúť primeranú odmenu, najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu tejto funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva. Celková výška všetkých druhov odmien poslanca miestneho zastupiteľstva nesmie byť v kalendárnom roku vyššia ako 10-násobok minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom. Poslancovi miestneho zastupiteľstva patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom tejto funkcie vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
 

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. :

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.5) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

(2) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

a) starostu,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
d) podľa osobitného zákona.

(3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:

a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
 

 


 

ROKOVACÍ PORIADOK MZ

Rokovaci_poriadok_MZ_v_platnom_zneni_5.2015.pdf(348.5 kB)Rokovací poriadok MZ

POSLANCI - ZOZNAM

Poslanci volebné obdobie 2014-2018.pdf(76 kB)Zoznam
Poslanci volebné obdobie 2010-2014.pdf(78.4 kB)Zoznam
Poslanci volebné obdobie 2006 - 2010.pdf(90.6 kB)Zoznam


5056326

Úvodná stránka