Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka Mestská časť Košice - Pereš

Miestny úrad

ADRESA:

NOVÁ ADRESA:  

REVÚCKA 14
040 11 Košice

TELEFONICKÉ KONTAKTY:

Tel.: +421-(0)55-6229664

Mobil: 0918 461 790

E-MAIL:

podatelna@mcperes.sk

info@mcperes.sk

urad@mcperes.sk

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Pereš sa člení:
• ekonomický úsek
• organizačno – administratívny úsek
• technický úsek


 

ÚRADNE HODINY

PONDELOK :    8.00 - 12.00    13.00 - 16.00

UTOROK :         8.00 - 12.00    13.00 - 16.00

STREDA :         8.00 – 12.00    13.00 - 17.00

ŠTVRTOK :       NESTRÁNKOVÝ  DEŇ

PIATOK :           8.00 – 12.00

 

UPOZORNENIE:

- PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT

- OVEROVANIE PODPISOV A LISTÍN

 

NAJNESKȎR ½ hodiny pre koncom úradných hodín

                                                                                                                

 Ing. Jozef   KARABIN, MBA                                                                                                                                        

 starosta


 

Postavenie MÚ

 1. Odborné, organizačné a administratívne práce súvisiace s plnením úloh mestskej časti a jej orgánov plní miestny úrad.
 2. Miestny úrad najmä
  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov mestskej časti a orgánov miestneho zastupiteľstva, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie orgánov mestskej časti a ich orgánov,
  • je podateľňou a výpravňou písomností mestskej časti,
  • zabezpečuje odbornú agendu mestskej časti a vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mestskej časti,
  •  vykonáva uznesenia miestneho zastupiteľstva, nariadenia mestskej časti a rozhodnutia mestskej časti.
 3. Organizáciu miestneho úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok miestneho úradu.

 

Organizačný poriadok s prílohami

organizacny_poriadok_k_1.7.2016.pdf(1 MB)Organizačný poriadok
priloha_c._ 1 k org. por..pdf(90.2 kB)Príloha č. 1
organizacny_poriadok_priloha_c_2_-_obsahova_napln.pdf(224 kB)Príloha č. 2

Základné činnosti MÚ

Na úseku evidencie obyvateľstva

• vedie evidenciu pobytu obyvateľstva 
• plní úlohy vyplývajúce zo zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
• plní úlohy súvisiace s prípravou volieb, referenda, sčítania ľudu
 

Na úseku vnútornej správy

 • zabezpečuje vybavovanie rôznych druhov dožiadaní podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa obyvateľov mestskej časti, spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní
   

Na úseku osvedčovania

 • zabezpečuje osvedčovanie podpisov a listín
   

V oblasti rozpočtovania

 • zodpovedá za zostavenie viacročného programového rozpočtu,
 • vypracováva výsledky hospodárenia mestskej časti a predkladá ich starostovi
 • zostavuje záverečný účet mestskej časti
 • zabezpečuje spracovanie a predkladanie rozpočtových opatrení počas rozpočtového roka
 • sleduje a vykonáva vyúčtovanie účelových dotácií vo vzťahu k štátnemu rozpočtu


V oblasti účtovníctva

 • vedie a zodpovedá za účtovníctvo mestskej časti 
 • zabezpečuje zostavenie  účtovnej závierky
 • zodpovedá za tvorbu a aktualizáciu účtovného rozvrhu
 • zodpovedá za prípravu podkladov pre vypracovanie audítorského hodnotenia MČ
 • zabezpečuje platobný a zúčtovací styk s bankovými ústavmi podľa vyhlášky o platobnom a zúčtovacom styku
 • zabezpečuje likvidáciu platov zamestnancov mestskej časti a s tým súvisiace činnosti
 • vykonáva úlohy v styku s regionálnou poisťovňou a s úradom práce
 • vykonáva pokladničné operácie
 • organizačne zabezpečuje inventarizáciu majetku samosprávy a majetku zvereného mestskej časti do správy.


Na úseku organizačnom

 • vypracúva  návrhy vnútroorganizačných právnych noriem mestskej časti a všeobecne záväzných nariadení mestskej časti vrátane vykonávania ich aktualizácie a vedie ich evidenciu
 • sleduje legislatívne zmeny a zabezpečuje ich rozpracovanie na podmienky mestskej časti
 • spracováva materiály a písomností orgánov MČ
 • vybavuje žiadosti, sťažnosti a slobodný prístup k informáciám


Ostatné agendy

• vedie evidenciu domov a budov
• spracováva podklady pre rozhodnutia vo veci pridelenia  orientačného a súpisného čísla konkrétnej budove
• spracováva podklady k vydaniu individuálnych licencií
• vedie evidenciu psov
• vydáva rybárske lístky
• vykonáva zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
• vydáva povolenie na vjazd nákladných motorových vozidiel

 

 

 


 

Ako vybaviť

OZNÁMENIE O ČASE PREDAJA// PREVÁDZKY :

http://www.mcperes.sk/obcan.phtml?id3=71212

 

DANE -  Z NEHNUTEĽNOSTÍ A OSTATNÉ MIESTNE DANE:

• Daňové agendy vedie Magistrát mesta Košice
• Príslušné informácie a tlačivá nájdete na web stránke mesta Košice
https://www.kosice.sk/obcan/formulare-a-tlaciva
 

STAVEBNÁ AGENDA:

Vybavuje sa priamo na Magistráte  mesta Košice
https://www.kosice.sk/obcan/vzory-ziadosti-tykajuce-sa-agendy-stavebneho-uradu


EVIDENCIA OBYVATEĽOV:

Pri prihlásení na trvalý pobyt je občan povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti – výpis z listu vlastníctva, rozhodnutie o povolení vkladu do katastra (originál k nahliadnutiu, nie  z internetu)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
 2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka
 4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

 

Pri hlásení skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí je občan povinný:

 • ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte
 • vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu
 • občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike

 

Zrušenie trvalého pobytu - ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší:

 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo (návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu)

Občan predkladá návrh na zrušenie trvalého pobytu, výpis z listu vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra, príp. ďalšie doklady (rozsudok o rozvode a pod.)
Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu z hore uvedených dôvodov, je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní.

 

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (originál výpisu z listu vlastníctva nie z internetu)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
 2. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, alebo ak
 3. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.

 

Pri hlásení  prechodného pobytu v zahraničí je občan povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze

 

Zrušenie prechodného pobytu na návrh vlastníka - občan je povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz
 • písomný návrh na zrušenie prechodného pobytu
 • list vlastníctva budovy alebo jej časti
 •  

Pri hlásení predčasného skončenia prechodného pobytu občan je povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ukončenie hlási osobne
 • potvrdenie o hlásení prechodného pobytu
 •  

Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa - žiadateľ predkladá:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • žiadosť o potvrdenie tvalého/ prechodného pobytu občana
 •  poplatok vo výške  5,00 € (položka 8 prílohy zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskoršom znení

Zmeny sú účinné od 1.8.2013.

 

OSVEDČOVANIE PODPISOV A LISTÍN:

K osvedčeniu podpisu na listine a k osvedčeniu fotokópie listiny

potrebuje občan predložiť:

- platný občiansky preukaz alebo cestovný pas( povolenie na pobyt pre cudzinca)
- listinu k podpisu (osvedčenie podpisu)
- originál a fotokópiu listiny na osvedčenie (osvedčenie fotokópie listiny)
Obec nevykonáva osvedčovanie:
- ak ide o listiny, ktoré majú byť použité v cudzine (okrem listín do ČR)
- odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a odborných preukazov
- ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (listy vlastníctva, výpisy z bánk, účtovné doklady)
- ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou (suchá pečať)
- ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to treba odborné posúdenie (mapy, geometrické plány)
-ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku ( okrem českým listín)

 

VYDANIE SÚPISNÉHO ČÍSLA:

K vydaniu oznámenia o pridelení súpisného čísla:

V časti OBČAN / Pridelenie súpisného čísla - zmena od 1.7.2015

http://www.mcperes.sk/obcan.phtml?id3=71212

 

RYBÁRSKY LÍSTOK: 

K vydaniu rybárskeho lístka

• platný občiansky preukaz

 

PRIHLÁSENIE PSA DO EVIDENCIE:
K prihláseniu psa

• vyplniť tlačivo – prihlásenie psa 

http://www.mcperes.sk/obcan.phtml?id3=71212


ZÁPIS DO EVIDENCIE SAMOSTATNE HOSPODÁRIACICH ROĽNÍKOV

•  podať žiadosť o zapísanie do evidencie.

 

SPRÁVNE POPLATKY:

http://www.mcperes.sk/sadzobnik-spravnych-poplatkov.phtml?id3=71308

 

 


 


4962598

Úvodná stránka