Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka Mestská časť Košice - Pereš

OBČAN

Evidencia obyvateľov

EVIDENCIA OBYVATEĽOV:

 

Postup je uvedený v časti  :

SAMOSPRÁVA  //  MIESTNY ÚRAD  //  AKO VYBAVIŤ

http://www.mcperes.sk/miestny-urad.phtml?id3=71302


 

Osvedčovanie podpisov a listín

Čo k tomu potrebujete:


- platný občiansky preukaz alebo cestovný pas( povolenie na pobyt pre cudzinca)

- listinu k podpisu (osvedčenie podpisu)

- originál a fotokópiu listiny na osvedčenie (osvedčenie fotokópie listiny)

 

MČ nevykonáva osvedčovanie:

- ak ide o listiny, ktoré majú byť použité v cudzine (okrem listín do ČR)

- odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a odborných preukazov

- ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (listy vlastníctva, výpisy z bánk, účtovné doklady)

- ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou (suchá pečať)

- ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to treba odborné posúdenie (mapy, geometrické plány)

-ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku ( okrem českým listín)
 


 

Pridelenie súpisného čísla - zmena od 1.7.2015

Mestská časť Košice - Pereš určuje súpisné a orientačné čísla stavieb na základe písomnej žiadosti. Ak MČ vyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries. Bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa formou oznámenia.

Určenie  orientačného a popisného čísla konkrétnej budove sa vykoná na základe žiadosti stavebníka, ktorá obsahuje predpísané náležitosti:

 1. meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,

 2. predmet žiadosti,

3. označenie budovy, kód druhu stavby a termín dokončenia

4. ZMENY od 1.7.2015 - adresný bod a údaj o tom, či v budove sa nachádajú byty

Prílohy k žiadosti:

  • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku,
  • kolaudačné rozhodnutie; pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie,
  • originál geometrického plánu  k nahliadnutiu  a vyhotovená fotokópia, alebo originál  kópie z katastrálnej mapy, s vyznačením, ktorá stavba je predmetom očíslovania
  • zameranie adresného bodu (vyhláška MV SR č. 142/2015 Z. z.)
  • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú.
  • v prípade, ak žiadateľ o určenie číselného označenia na stavbu a stavebník nie sú totožné osoby, je potrebné predložiť doklad (notársky overenú fotokópiu), na základe ktorej prešli práva zo stavebníka na žiadateľa.

 

TLAČIVÁ MČ

oznamenie_o_case_predaja_a_prevadzky.docx(15.8 kB)Oznámenie času predaja
Ziadost o potvrdenie veku stavby.docx(16.1 kB)Žiadosť o potvrdenie veku staby
cestne_vyhlasenie_k_veku_stavby.docx(15.6 kB)Čestné vyhlásenie k veku stavby
Navrh_na_zrusenie_TP.docx(16.7 kB)Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Stravovanie dôchodcov

Stravovanie dôchodcov

Evidencia psov

Evidencia psov

Tlačivá mesta Košice

Formuláre a tlačivá mesta Košice:

https://www.kosice.sk/obcan/formulare-a-tlaciva

 

Vzory žiadostí týkajúce sa agendy stavebného úradu:

http://www.kosice.sk/clanok.php?file=servis_stavebny_urad_tlaciva.htm

 

 

 

 

 


 

Rybárske lístky

Ziadost rybarsky_listok.doc(34.5 kB)Žiadosť

Samostatne hospodáriaci roľník

Ziadost o reg. SHR_ohlasenie.rtf(52 kB)Ohlásenie - SHR


4962549

Úvodná stránka