Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka Mestská časť Košice - Pereš

VOĽBY NR SR 2016

STRÁNKA MV SR - VOĽBY NR SR

http://www.minv.sk/?volby-nrsr


 

URČENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV

Urcenie_okrskov_NR SR.pdf(297.2 kB)Okrsky

HLASOVACÍ PREUKAZ

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu (ďalej len Mestská časť Košice-Pereš, resp. mestská časť) o vydanie hlasovacieho preukazu. Mestská časť na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

osobne

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 04. 03. 2016) v úradných hodinách mestskej časti. Mestská časť vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

 

v listinnej forme

žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť mestskej časti doručená najneskôr

15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 02. 2016), 

 

elektronicky (e-mailom)

na adresu:  info@mcperes.sk  vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestskej časti najneskôr

15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 02. 2016). Mestská časť na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

- meno a priezvisko,

- rodné číslo,

- štátnu príslušnosť,

- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

- korešpondenčnú adresu, na ktorú mestská časť doručí hlasovací preukaz.

 

Mestská časť Košice-Pereš zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Mestská časť zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou

„Do vlastných rúk".

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 04. 03. 2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

- meno a priezvisko,

- rodné číslo,

- štátnu príslušnosť,

- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

     Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ako aj na splnomocnenie je možné použiť tlačivá uvedené v časti "Dokumenty na stiahnutie".

Dokumenty na stiahnutie - na stránke MV SR:

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (62,2 kB)

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie (61,0 kB)

Splnomocnenie (58,6 kB)

viac na:  http://www.minv.sk/?nr16-preukaz

Zdroj informácii: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 01. 12. 2015


 

ELEKTRONICKÁ ADRESA MČ

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 649 z 2. decembra 2015, Mestská časť Košice - Západ zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce.

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie môžu byť doručované na adresu:

info@mcperes.sk


 

INFORMÁCIA PRE VOLIČA

INFO.pdf(214 kB)Informácia pre voliča

SPÔSOB VOĽBY

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

- vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča - hlasovanie vo volebnej miestnosti), alebo

- v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz).

 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou (Voľba poštou), ak

- nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

 

POSTUP je uvedený na web stránke MV SR, viac:

http://www.minv.sk/?nr16-posta


 

ŽIADOSŤ - TLAČIVO - VOĽBA POŠTOU

Ziadost_o_volbu_postou.rtf(48.6 kB)Žiadosť


4962513

Úvodná stránka